محاسبه وزن

m
m
mm

ورق مورد نظر شما 00.0 کیلو گرم می باشد