مقصد

هزینه حمل

اراک

6,600,000

6,885,000

اردبیل

11,150,000

13,365,000

ارومیه

13,100,000

----

اصفهان

7,000,000

2,295,000

اهواز

10,500,000

9,922,500

ایلام

11,800,000

11,475,000

بجنورد

13,500,000

14,472,000

بندرعباس

15,700,000

13,702,500

بوشهر

17,000,000

10,665,000

بیرجند

18,500,000

13,351,500

تبریز

10,500,000

13,716,000

تهران

4,000,000

8,775,000

خرم آباد

9,100,000

8,370,000

رشت

9,800,000

11,070,000

زاهدان

24,600,000

15,997,500

زنجان

6,700,000

10,665,000

ساری

10,000,000

----

سمنان

7,200,000

10,327,500

سنندج

10,700,000

11,812,500

شهرکرد

8,000,000

4,995,000

شیراز

11,500,000

9,180,000

قزوین

6,000,000

9,180,000

قم

5,500,000

6,885,000

گرگان

11,000,000

13,365,000

مشهد

14,500,000

15,660,000

همدان

7,000,000

9,922,500

کرج

4,600,000

9,517,500

کرمان

12,000,000

----

کرمانشاه

11,000,000

10,327,500

یاسوج

11,200,000

8,383,500

یزد

8,700,000

7,425,000