قیمت روز میلگرد

فهرست مطالب

اشتراک گذاری

خرید و ثبت سفارش

قیمت میلگرد ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نام محصول
سایز
آنالیز
تحویل
قیمت
خرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان
12
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان
14
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان
16
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان
18
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان
20
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان
22
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد24 ذوب آهن اصفهان
24
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان
28
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
A3
32
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
قیمت میلگرد نیشابور

قیمت روز میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی : ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نام محصول
سایز
آنالیز
تحویل
قیمت
خرید
میلگرد 10 نیشابور
12
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 12 نیشابور
12
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 نیشابور
14
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 نیشابور
16
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 18نیشابور
18
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 20 نیشابور
20
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 22 ذنیشابور
22
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 24 ذنیشابور
24
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 28 نیشابور
28
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 32 نیشابور
32
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد ابهر

میلگرد ابهر

آخرین بروزرسانی : ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نام محصول
سایز
آنالیز
تحویل
قیمت
خرید
میلگرد 8 ابهر
8
A2
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 10 ابهر
10
A2
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 10 ابهر
10
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 12 ابهر
12
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 12 ابهر
14
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 ابهر
14
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 ابهر
16
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 18 ابهر
18
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 20 ابهر
20
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 22 ابهر
22
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 25 ابهر
25
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 28 ابهر
25
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
یلگرد پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نام محصول
سایز
آنالیز
تحویل
قیمت
خرید
میلگرد 10 پرشین فولاد
10
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 12 پرشین فولاد
12
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 پرشین فولاد
14
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 پرشین فولاد
16
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 18 پرشین فولاد
18
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 20 پرشین فولاد
20
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 22 پرشین فولاد
22
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 24 فایکو ساری
24
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 28 پرشین فولاد
28
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 32 پرشین فولاد
32
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نام محصول
سایز
آنالیز
تحویل
قیمت
خرید
میلگرد 10 آریان فولاد
10
A2
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 10 آریان فولاد
10
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 12 آریان فولاد
12
A2
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 12 آریان فولاد
12
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 آریان فولاد
14
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 آریان فولاد
16
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 18 آریان فولاد
18
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 20 آریان فولاد
20
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 22 آریان فولاد
22
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 25 آریان فولاد
25
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 آریان فولاد
14
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 آریان فولاد
16
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 28 امیر کبیر
25
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 32 آریان فولاد
32
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
قیمت میلگرد امیر کبیر

قیمت میلگرد امیر کبیر

آخرین بروزرسانی : ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نام محصول
سایز
آنالیز
تحویل
قیمت
خرید
میلگرد 8 امیر کبیر
8
A2
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 10 امیر کبیر
10
A2
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 10 امیر کبیر
10
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 12 امیر کبیر
12
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 امیر کبیر
14
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 امیر کبیر
14
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 امیر کبیر
16
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 امیر کبیر
16
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 18 امیر کبیر
18
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 18 امیر کبیر
18
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 20 امیر کبیر
20
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 20 امیر کبیر
20
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 22 امیر کبیر
22
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 22 امیر کبیر
22
A4
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 25 امیر کبیر
25
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 28 امیر کبیر
25
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 28 امیر کبیر
25
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد فایکو ساری

قیمت میلگرد فایکو ساری

آخرین بروزرسانی : ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نام محصول
سایز
آنالیز
تحویل
قیمت
خرید
میلگرد 10 پرشین فولاد
10
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 12 پرشین فولاد
12
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 14 پرشین فولاد
14
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 16 پرشین فولاد
16
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 18 پرشین فولاد
18
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 20 پرشین فولاد
20
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 22 پرشین فولاد
22
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 24 فایکو ساری
24
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 28 پرشین فولاد
28
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید
میلگرد 32 پرشین فولاد
32
A3
کارخانه
تماس بگیرید
خرید

قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد، همواره یکی از فاکتور های تاثیر گذار بر هزینه تمام شده سازه های ساختمانی بوده است. کسب اطلاعات بروز از قیمت میلگرد در کشور می تواند کاری بسیار پر دردسر باشد از آن جا که می تواند بر اساس نوع، کیفیت، ابعاد و قطر میتواند متفاوت باشد. از طرفی نرخ قیمت میلگرد به دلیل تاثیرات نوسانات ارزی (مخصوصا دلار) در گذر زمان رو به افزایش بوده است و افزایش قیمت میلگرد در بازار جهانی نیز متاسفانه به افزایش قیمت داخل کشور کمک کرده است.
این تغییرات و نوسانات قیمت میلگرد تاثیر زیادی نیز بر قیمت تمام شده بازار مسکن داشته است. به همین دلیل بررسی نوسانات روزانه قیمت میلگرد کمک زیادی به خرید به صرفه و موثر آن می کند. بنابراین برای راحتی هر چه بیشتر و کسب اطلاع از بروز ترین قیمت میلگرد در ایران و همچنین آشنایی با انواع، کاربرد ها، ویژگی ها و بسیاری موارد دیگر در رابطه با میلگرد تا انتهای این مطلب همراه آهن با من باشید.

نمودار قیمت میلگرد امروز

بررسی قیمت روز و مقایسه روند تغییرات قیمت میلگرد بسیار مهم است. از این رو نمودار قیمت میلگرد امروز می تواند به خوبی کمک کند تا شیب و روند نزولی یا سعودی قیمت میلگرد را مشاهده کرده و بهترین زمان برای خرید آن را انتخاب کرد. بنابراین بروز رسانی مداوم و سریع نمودار قیمت میلگرد در سایت آهن با من، کار را برای مشتریان ساده تر کرده تا خریدی بهینه و آگاهانه داشته باشند. شما با مشاهده و بررسی نمودار قیمت میلگرد به صورت روزانه می توانید از آخرین تغییرات قیمت میلگرد در بازار مطلع شوید. این قیمت ها توسط تیم متخصص ما به صورت روزانه از منابع معتبر دریافت کرده و نمودار را برای شما مشتریان گرامی در سریع ترین زمان ممکن بروز رسانی می کنند.

قیمت آنلاین میلگرد

در دنیای مدرن و امروزی با گسترش استفاده از فضای اینترنت یکی از سریع ترین و محبوب ترین روش ها برای افرادی که به دنبال خرید مقاطع آهنی هستند، دسترسی به قیمت آنلاین میلگرد است. با دسترسی به فروشگاه های اینترنتی که در زمینه خرید و فروش مقاطع فولادی فعالیت دارند، مشتریان به راحتی می توانند در کمترین زمان نیاز خود را بر طرف کنند. در آهن با من مشتریان می توانند در کمترین زمان و با قیمت مناسب و به روز بازار قیمت آلاین میلگرد را مشاهده و برای خرید اقدام کنند.
کانال قیمت لحظه ای میلگرد
کانال قیمت لحظه ای میلگرد فروشگاه آهن با من به شما کمک می کند تا از قیمت های لحظه ای در سریع ترین زمان ممکن با خبر شوید. اگر شما این بازار پر از قیمت های رقابتی که همراه با نواسان های زیاد و تغییرات روزانه است را دنبال می کنید با عضویت در کانال آهن با من از تخفیف ها و قیمت لحظه ای ما با خبر شده و بهترین تصمیم گیری را داشته و آگاهانه خرید کنید. در ضمن اطلاعات زیادی در زمینه آشنایی با انواع مقاطع فولادی از میلگرد آجدار و ساده گرفته تا سایر محصولات تولیدی بهترین کارخانه های کشور قرار گیرید. فروشگاه آهن با من کاملا لحظه ای و به روز بودن قیمت ها و اطلاعات را تضمین کرده و با خیال راحت می توانید از آن ها استفاده کرده تا خریدی بهینه و با قیمتی مناسب داشته باشید.

قیمت انواع میلگرد

میلگرد یکی از مهم ترین مقاطع فولادی مورد استفاده در سازه های ساختمانی به حساب می آید. کارایی آن در تقویت استحکام بتن و بخش فولادی ساختمان می باشد. در واقع میلگرد را می توان به نوعی مکمل بتن در صنعت ساختمان سازی دانست. ویژگی بارز بتن مقاومتش در برابر نیرو های فشاری است اما به دلیل ضعف آن در برابر زلزله و هر گونه نیروی کششی باعث شده که اگر به تنهایی به کار برده شود، در برابر نیرو های کششی و پیچشی خورد و شکسته شود. اما میلگرد که مقاومت بسیار بالایی در برابر نیروهای کششی و پیچشی دارد می تواند ضعف های موجود در بتن را پوشش دهد که در واقع استفاده از آن در کنار بتن می تواند استقامت و مقاومت سازه را در برابر انوع نیرو های کششی و پیچشی افزایش دهد.
میلگرد ها را عموما از جنس فولاد تولید می کنند. یکی از مزیت های میلگرد فولادی نزدیک بودن دمای انبساط آن به بتن است. این عامل منجر شده تا در شرایط دمایی و جوی مختلف مشکلی برای سازه ایجاد نشود. میلگرد یا آرماتور فولادی که در بتن به منظور جبران استحکام کششی بتن استفاده می شود معمولا به شکل سیم و یا میلگرد بوده و به آن فولاد میلگرد می گویند.

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار عموما به دلیل استفاده بیشتر در صنایع و پیچیدگی فرایند تولیدی که دارد از انواع دیگر تا حدودی بیشتر است و اکثر تولید کننده های داخل کشور محصولات خودشان را به شکل آجدار تولید می کنند. میلگرد آجدار یکی از پرکاربرد ترین مقاطع فولادی می باشد و معمولا به دو صورت استوانه ای و توپر تولید می شود. هر یک از این ها در استاندار ها و ابعاد مختلف تولید می شوند. این محصول را می توان در ساز های متنوعی از جمله 8 الی 36 تهیه کرد. اما باید به این مسئله نیز اشاره شود که برخی از این سایز ها به دلیل کاربرد خاصی که دارند به صورت محدود تولید شده و بیشتر به سفارش مشتری ساخته می شوند.
این مدل میلگرد بر اساس استاندارد کشور روسیه که کشور ما به طور عمده با این استاندارد کار می کند به سه قسمت مختلف بخش بندی شده و تولید می شود. این میلگرد آجدار بر اساس استاندارد ذکر شده، سه گروه A2، A3 و A4 را شامل شده که هر یک از این گروه ها دارای ویژگی ها، مشخصات ظاهری و خواص ویژه خود هستند. تفاوت های مهم میان این میلگرد ها را می توان در شکل آجی که دارند، مقدار سختی و استحکام کششی و تنشی آن ها مشاهده کرد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله میلگرد آجدار را مطالعه کنید.

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده کاملا به میزان نوسانات بازار آهن وابسته است. بنابراین باید به خوبی از تمام جهات فاکتور های تاثیر گذار بر آن از جمله قیمت مواد خام، حمل و نقل، ارز و …، را بررسی کرد. بهترین برند های تولید کننده این نوع محصول را می توانید در ادامه بشناسید و با قیمت ها بیشتر آشنا شوید.
میلگرد ساده عموما به دو حالت شاخه و کلاف به بازار عرضه می کنند. که هر کدام از آن ها در سایز های مختلف موجود هستند. حالت کلاف را در سایز های 5.5، 6.5، 8، 10، 12 و شاخه را در سایز های 8 الی 36 و حتی 40 تولید می کنند. در ضمن این مدل محصول طبق استاندارد های مختلف نیز تولید می شوند.
بهترین کارخانه های تولید کننده میلگرد ساده در کشور شامل کاشان، ذوب آهن، یزد، نورد تهران، ابهر، نطنز، متین و ملایر و … می شوند که در ادامه به آن ها نیز خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بهتر است مقاله میلگرد ساده را نیز مطالعه کنید.

قیمت میلگرد بستر

قیمت میلگرد بستر معمولا با نوع استاندارد و ابعادی که دارد مشخص می شود. مهم ترین دلیل تفاوت قیمت میلگرد در بستر بازار به دلیل طول و قطر آن ها است که میزان وزنی که می توانند تحمل کنند را مشخص می کند. از این رو مشتری های عزیز همواره قبل از اقدام به خرید این محصول به دنبال قیمت دقیق آن هستند تا سایز های مختلف آن را در خریدی آگاهانه و مقرون به صرفه تهیه کنند.
همانطور که میدانید هر سازه ساختمانی ای باید مقدار بار زیادی را متحمل شود. قسمتی از بار اعمالی نیز وزن خود سازه و مصالح آن هستند. از طرفی نیرو های خارجی مختلفی نیز وجود دارند که بر این بار اعمالی روی سازه می افزایند. یکی ساده ترین و کم خرج ترین راه های ایمن سازی ساختمان ها در برابر این بار های خارجی برای مهندسان سازه، استفاده از میلگرد بستر است. شما می توانید به روز ترین قیمت و نوسانات لحظه ای را در مقاله میلگرد بستر که توسط تیم آهن با من به روز رسانی می شود، دنبال کنید.

قیمت میلگرد بر اساس سایز

در این بخش قیمت میلگرد های با سایز های منتخب و محبوب مشتریان را مورد بررسی قرار می دهیم.

قیمت میلگرد 12

وزن عامل تعیین کننده قیمت میلگرد 12 می باشد. با توجه به نوسانات فعلی بازار نمی توان قیمت مقطوعی را برای این محصول ذکر کرد اما در لحظه نوشتن این مقاله قیمت به روز این مقطع فولادی به ازای هر کیلو حدودا در بازه 20180 الی 22160 تومان می باشد. شما می توانید برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز آن به قیمت میلگرد 12 مراجعه کنید.

دقت کنید که هر کارخانه ایرانی که در عرصه تولید میلگرد 12 فعالیت می کند تولیداتشان دارای قیمت و کیفیت های متفاوتی است. میلگرد راد همدان، امیرکبیر، آناهیتا گیلان، نورد گرم سمنان، نیشابور و .. از تولید کنندگان برتر، با محصولاتی با کیفیت هستند که در اقسا نقاط کشور فعالیت می کنند. در لحظه تالیف این محتوا گران ترین و ارزان ترین میلگرد 12 به ترتیب برای کارخانه آریان فولاد و شاهین بناب است. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که این برآورد قیمت ها موقتی هستند و هر لحظه امکان تغییرات در آن ها وجود دارد.

قیمت میلگرد 14

قیمت میلگرد 14 با توجه به قطر و طولی که دارد مشخص می گردد. این نوع محصول که به عنوان یکی از سبک ترین آرماتور های فولادی شناخته می شود را عموما در سازه های سبک وزن استفاده می کنند. عوامل دیگری که می توانند بر این قیمت اثر گذار باشند شامل کیفیت یا برند تولید کننده آن، میزان عرضه و تقاضای بازار، آجدار یا ساده بودن و به طور کل شرایط حاکم بر بازار می شود.
بنابراین با توجه به این نوسانات و عوامل تاثیر گذار زیادی که وجود دارند، بهتر است قبل از خرید این محصول با مشاورین آهن با من تماس حاصل کنید تا با کمک آن ها آگاهانه و مقرون به صرفه خرید کنید. همچنین برای دسترسی به نمودار قیمت آنلاین و خرید این محصول به مقاله میلگرد 14 مراجعه کنید.

قیمت میلگرد 16

قیمت میلگرد 16 همانند سایر 12 بر اساس وزن مشخص می شود. از آن جا که تولیدات دو گرید A2 و A3 این محصول می توانند تاثیر خیلی محسوسی بر هزینه تمام شده پروژه های ساخت و ساز داشته باشد که دلیل آن هم استحکام کششی و تنشی بالای این گرید مقطع است. در لحظه تالیف این مقاله قیمت این مقطع فولادی به ازای هر کیلو در بازه 19450 الی 21930 تومان قرار دارد. این سایز یکی از پر استفاده ترین های میلگرد در صنایع ساخت و ساز است. تنوع بالای استاندارد های تولیدی، افزایش استحکام و طول عمر سازه با بکار گیری در بتن باعث شده تا از محبوبیت بالایی برخودار شود.
بررسی لحظه ای قیمت میلگرد 16 برای مهندسان عمرانی و مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا تیم تخصصی فروشگاه آهن با من به صورت لحظه ای همواره تغییرات این محصول را در کمترین زمان در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. از مهم ترین فاکتور های موثر بر قیمت این مقطع فولادی محبوب شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جو کشور است لذا بهتر است قبل از اقدام برای خرید آن با مشاورین متخصص آهن با من تماس حاصل کرده تا خریدی مطمئن با مناسب ترین قیمت را داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *